Наш сайт использует файлы cookie для предоставления услуг, согласно политике конфиденциальности. Вы можете указать условия хранения или доступа к этому типу файлов в своем браузере либо при конфигурации услуг.
Закрыть

В Польше

Министр Иностранных Дел Республики Польша объявляет конкурс на лучшую публикацию на иностранном языке по истории Польши, а также на лучшую публикацию на польском языке по истории польской дипломатии, которые были опубликованы в 2015-2016 гг. Историки могут присылать свои работы до 15 сентября 2017 г.

В конкурсе могут участвовать научные монографии, научно-популярные публикации, издания исторических источников. Для победителя конкурса в категории «лучшая публикация на иностранном языке по истории Польши» предусмотрен приз 10 тыс. евро, для победителя в категории «лучшая публикация на польском языке по истории польской дипломатии» – 20 тыс. злотых.

Награды вручает Министр Иностранных Дел Республики Польша по предложению Совета исторической дипломатии.

Правила подачи публикаций на конкурс:

Условием участия в конкурсе является прислание публикации в срок до 15 сентября 2017 г. (решающей является дата поступления публикации в Министерство Иностранных Дел Республики Польша).

Публикации необходимо подать на конкурс в 3 экземплярах, с приложением (если это возможно) опубликованных научных рецензий, мнений и издательских рецензий.

В этом году в конкурсе участвуют работы, изданные в 2015-2016 гг.

Публикации просим присылать на адрес: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, с пометкой на конверте „Konkurs Historyczny Ministra SZ”, а также подать лично через Реестр входящих документов по адресу: al. J. Ch. Szucha 21, вход с ул. Литевской, с 8.15 до 16.15 с понедельника по пятницу. 

 

RULES OF HISTORY CONTEST OF THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

in the category “Best foreign language publication promoting Poland’s history”

§ 1. 1. The history Contest of the Minister of Foreign Affairs in the category “Best foreign language publication promoting Poland’s history,” hereinafter referred to as the “Contest,” shall be run by the Historical Diplomacy Council.

2. The Historical Diplomacy Council can set up a commission to offer its opinion on the publications submitted for the Contest. The commission can be composed of members of the Historical Diplomacy Council or of outside experts.

§ 2. The publications submitted for the Contest should concern the history of the Polish State and the Polish People.

§ 3. 1. The following works can be submitted to the Contest:

1)     that were published in the year preceding the announcement of the contest;

2)     that were written by Polish or foreign authors;

3)     that were published in the English, German, Russian, French, Italian, Chinese, or Spanish languages, not including works translated from the Polish language; as regards other foreign languages, a Polish or English translation of the entire publication should also be submitted.

2. Academic monographs, popular science publications, and source editions – written by no more than three authors may be submitted for the Contest.

3. Works whose authors or co-authors are full-time employees of the Ministry of Foreign Affairs may not be submitted for the Contest.

§ 4. 1. The following participants may submit publications for the Contest:

1)     diplomatic missions and consular offices in Poland,

2)     foreign missions of the Republic of Poland,

3)     publishing houses,

4)     the authors of works,

5)     the members of the Historical Diplomacy Council,

6)     non-governmental organizations, cultural and scientific institutions, local government units,

7)     laureates of the Contest’s earlier editions,

8)     other natural or legal persons or organizational units that do not have a legal personality which have legal capacity granted under separate regulations.

2. Contest entries should be accompanied by a written consent of the author or authors to take part in the Contest.

3. The works submitted for Contest will not be returned.

§ 5. The author of the publication that is awarded the first place in the Contest shall receive a cash prize of EUR 10,000. In the event that the winning publication has more than one author, the prize shall be divided equally between its co-authors.

2. The authors of the works that are awarded the second and third prizes in the Contest shall receive honorable mentions.

3. The publishers of the submitted works can receive special honorable mentions.

§ 6. 1. The Contest’s results are published on the website of the Ministry of Foreign Affairs.

2. The Secretary of the Historical Diplomacy Council sends a letter to the Contest’s laureate informing him or her about the awarded prize and inviting him or her to the award ceremony.

§ 7. The Contest’s laureates shall be awarded prizes during the Foreign Service Day celebrations. 

 

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

w kategorii „Najlepsza publikacja w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji”

§ 1. 1. Konkurs Historyczny Ministra Spraw Zagranicznych w kategorii „Najlepsza publikacja w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji”, zwany dalej „konkursem”, przeprowadza Rada Dyplomacji Historycznej.

2. Rada Dyplomacji Historycznej może powołać komisję do zaopiniowania publikacji zgłoszonych do konkursu. W skład komisji mogą wchodzić członkowie Rady Dyplomacji Historycznej lub eksperci zewnętrzni.

§ 2. Publikacje zgłoszone do konkursu powinny dotyczyć historii polskiej dyplomacji, ze szczególnym uwzględnieniem następujących aspektów:

1)     polska służba zagraniczna w działaniach na rzecz ochrony interesów państwa polskiego;

2)     historia polskiej polityki zagranicznej;

3)     historia działalności polskich placówek zagranicznych;

4)     postacie polskiej dyplomacji;

5)     organizacja polskiej służby zagranicznej;

6)     dzieje relacji bilateralnych Polski z innym państwem/państwami;

7)     historia udziału i zaangażowania Rzeczypospolitej Polskiej w organizacjach międzynarodowych.

§ 3. 1. Do konkursu mogą być zgłaszane publikacje:

1)     wydane w roku poprzedzającym ogłoszenie konkursu;

2)     autorów polskich lub zagranicznych;

3)     wydane w języku polskim lub obcojęzyczne przetłumaczone na język polski.

2. Do konkursu mogą być zgłaszane monografie naukowe, publikacje popularno-naukowe, edycje źródeł oraz wspomnienia – w których liczba autorów nie przekracza trzech.

3. Do konkursu nie mogą być zgłaszane publikacje, których autorami bądź współautorami są etatowi pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

§ 4. 1. Publikacje do konkursu mogą być zgłaszane przez:

1)     wydawnictwa,

2)     autorów prac,

3)     członków Rady Dyplomacji Historycznej,

4)     organizacje pozarządowe, instytucje kultury i nauki, jednostki samorządu terytorialnego,

5)     laureatów poprzednich edycji konkursu,

6)     inne osoby fizyczne i prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

2. Do zgłoszenia dołącza się pisemną zgodę autora lub autorów na udział w konkursie.

3. Publikacje zgłoszone do konkursu nie będą zwracane.

§ 5. 1. Autor publikacji, której przyznano pierwsze miejsce w konkursie, otrzymuje nagrodę pieniężną w kwocie 20 000 PLN. W przypadku zwycięstwa publikacji przygotowanej przez więcej niż jednego autora, nagroda dzielona jest na równe części pomiędzy współautorów.

2. Autorzy publikacji, którym przyznano drugie i trzecie miejsce w konkursie, otrzymują wyróżnienia.

§ 6. 1. Wyniki konkursu są ogłaszane na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

2. Sekretarz Rady Dyplomacji Historycznej kieruje do laureata konkursu list informujący o przyznaniu nagrody i zapraszający na jej uroczyste wręczenie.

§ 7. Uroczyste wręczenie nagród odbywa się w ramach obchodów Dnia Służby Zagranicznej.

Наука

Календарь

Фото

Newsletter

Если хотите подписаться на новостную рассылку, введите свой e-mail и нажмите OK

О нас

Целью деятельности Польского института в Санкт-Петербурге является распространение достижений польской культуры и науки, расширение знания о польской культуре среди российской общественности, а также развитие контактов, обмен опытом и поддержание диалога между польскими и российскими представителями науки, литературы, искусства, кино, театра и музыки.

Узнать больше

Радио Польша

Радио Польша

Узнать больше